آموزش فرهنگیصحیفه سجادیه

صحیفه سجادیه

  1. خانه
  2. آموزش فرهنگی
  3. صحیفه سجادیه

دعاهای امام سجاد(علیه السلام) در صحیفه سجادیه

 از دعاهاي امام علیه السلام است براي خود و دوستانش:

 

 اي کسی که شگفتی هاي بزرگی او پایانی ندارد، بر محمّد و خاندانش درود فرست و ما را از کج روي در عظمت خود بازدار.

 و اي کسی که زمان پادشاهی او به پایان نمی رسد، بر محمّد و خاندانش درود فرست و گردن هاي ما را از عذابت آزاد کن.

و اي کسی که گنج هاي رحمت او نابود نمی شود بر محمّد و خاندانش درود فرست و از رحمت خود براي ما بهره اي قرار ده.

و اي کسی که چشم ها از دیدن او ناتوان است بر محمّد و خاندانش درود فرست و ما را به قرب خود نزدیک فرما.

 و اي کسی که در نزد قدر و منزلت او، قدر و منزلت ها کوچک می شود بر محمّد و خاندانش درود فرست و ما را نزد خود گرامی دار.

و اي کسی که اخبار پنهانی نزد او آشکار است بر محمّد و خاندانش درود فرست و ما را پیش خود رسوا نکن.

خداوندا ما را با عطاي خود، از بخشش بخشندگان بی نیاز کن و با پیوستن به خود، ما را از وحشتِ دوري کنندگان،نگهدار.

تا با بخشش تو از دیگران درخواست نکنیم و با احسانت از کسی نهراسیم.

خداوندا بر محمّد و خاندانش درود فرست و به سود ما نه به زیان ما تدبیر کن و براي (نفع) ما مکر فرما و بر (ضرر) ما

مکر نکن و چیرگی را براي (نفع) ما قرار ده و بر ضرر ما قرار نده.

 خداوندا بر محمّد و خاندانش درود فرست

و ما را از (عذاب) خود حفظ کن و به وسیله خود نگهدارمان باش و ما را به سوي خود هدایت فرما و ما را ازخود دور نکن.

زیرا هر کس را که حفظ کنی، سالم می ماند و هر کس را که هدایت کنی، دانا می شود و هر کس را که به خود نزدیک سازي، سود می برد.

خداوندا بر محمّد و خاندانش درود فرست و ما را از سختی حوادث روزگار و شرّ دام هاي شیطان و تلخی قهر و غلبه پادشاه نگهدار.

خداوندا به درستی که بی نیازان به فزونی نیروي تو بی نیاز می شوند پس بر محمّد و خاندانش درود فرست و ما را بی نیاز گردان.

و به درستی که بخشندگان از زیادي عطاي تو می بخشند

پس بر محمّد و خاندانش درود فرست و به ما عطا فرما.و به درستی که ره یافتگان به وسیله نور ذات تو راه می یابند پس بر محمّد و خاندانش درود فرست و ما را هدایت فرما.

خداوندا هر کس را که تو یاري نمودي خواري خوار کنندگان به او زیان نرساند،

و هر که را تو عطا فرمودي جلوگیري کردن منع کنندگان از او نکاست و هر که را تو راهنمایی نمودي گمراهی گمراه کنندگان او را گمراه نکرد.

 پس بر محمّد و خاندانش درود فرست و به عزّت خود ما را از بندگانت حفظ کن و به یاري خود ما را از غیر خود بی نیاز گردان و به راهنمایی خود ما را به راه حق رهسپار ساز.

خداوندا بر محمّد و خاندانش درود فرست،و سلامتی دل هاي ما را در یاد بزرگی خود و آسایش تن ها یمان را درسپاس گزاري نعمت خود و خوش سخنی ها یمان را در بیان نعمت بزرگ خود قرار ده.

خداوندا بر محمّد و خاندانش درود فرست و ما را از داعیان دعوت کننده به سوي خود و از هادیان راهنمایی کننده به راه خود و از برگزیدگان مخصوص خود قرار ده اي.مهربان ترین مهربانان.

 از دعاهاي امام علیه السلام است آنگاه که کارِ دشواري به او روآورد یا مصیبتی برایش رخ داد و هنگام اندوه

 

اي کسی که گره هاي سختی ها به واسطه او باز می شود، و اي کسی که شدّت دشواري ها با او آرام می گردد.

و اي کسی که رهایی و رفتن به سوي آسایشی فراخ، از او درخواست می شود.

سختی ها به توانایی تو آسان شد و به لطف تو وسیله ها فراهم گردید و تقدیر به قدرت تو اجرا شد و اشیاء بر وفق اراده توتحقق یافته اند.

پس آن اشیا به خواست تو بدون سخنت فرمانبردارند و به اراده تو بدون نهیت بازداشته شده اند.

تویی خوانده شده براي دشواري ها و تویی فریادرس در سختی ها، از آنها جز آنچه تو دور کنی، دور نمی گردد و از آنها جز آنچه تو برطرف کنی، برطرف نمی شود.

اي پروردگار من، بر من چیزي فرود آمده که سنگینی آن بر من دشوار است و به من امري وارد شده که تحمّل آن مرا بهمشقّت انداخته.

و تو به قدرتت آن را بر من وارد نمودي و به سلطه خویش آن را بر من فرستادي.

 پس براي آنچه به من رساندي، باز گرداننده اي و براي آنچه بر من فرستادي، دور کننده اي و براي آنچه بستی، گشاینده اي

وبراي آنچه گشودي، بستنده اي و براي آنچه دشوار کردي، آسان کننده اي و براي آنکه خوار نمودي، یاري دهنده اي نیست.

پس بر محمّد و خاندانش درود فرست و اي پروردگار من به فضل خود درِ آسایش را به رویم بگشاي و به توانایی ات سلطه غم و اندوه را بر من بشکن.

و در آنچه شکوه دارم به من احسان داشته باش و شیرینی احسانت را در آنچه درخواست نمودم به من بچشان،

و از جانب خویش رحمت و گشایشِ گوارا به من ببخش، و نزد خود زود رها شدن را براي من مقرر کن.

 و مرا به سبب غم و اندوه از رعایت واجبات و انجام سنّت خود باز مدار.

اي پروردگار من، طاقت آنچه بر من رسیده را ندارم و از آنچه برایم رخ داده از غم و اندوه پر گشته ام و تو بر دفع آنچه به آن گرفتار شده ام و برطرف کردن آنچه در آن افتاده ام توانایی.

پس آن را براي من انجام ده. اگر چه از جانب تو شایسته آن نیستم، اي صاحب عرش و تخت بزرگ.

 از دعاهاي امام علیه السلام است در پناه بردن (به خدا) از سختی ها و اخلاق بد و کردارهاي ناپسند.

 

خداوندا به تو پناه می برم از برانگیخته شدن حرص و شدّت خشم و چیرگی حسد و سستی شکیبایی و کاستی قناعت و بدخلقی و زیاده روي شهوت و غلبه عصبیّت.

و پیروي هوا و هوس و مخالفت رستگاري و خواب غفلت و انجام دادن کارِ با مشقّت و برتري دادن باطل بر حق و پافشاري بر گناه و کوچک شمردن نافرمانی و بزرگ شمردن طاعت و بندگی.

و فخرفروشی ثروتمندان و تحقیر کردن تهی دستان و بدرفتاري با زیردستان و ناسپاسی از کسی که به ما نیکی کرده.

یا اینکه ستمگري را کمک کنیم یا آنکه ستم دیده اي را خوار گردانیم یا آنچه حقّ ما نیست بخواهیم یا بدون داشتندآگاهی سخن بگوییم.

و پناه می بریم به تو از اینکه قصد خیانت به کسی داشته باشیم و در کارهایمان خودپسند باشیم و آرزوهایمان را درازکنیم.

و پناه می بریم به تو از نیّت بد و ناچیز شمردن گناه کوچک و اینکه شیطان بر ما دست یابد یا زمانه ما را دچار سختی نماید یا پادشاه به ما ستم کند.

و پناه می بریم به تو از انجام اسراف و از نیافتن روزي کافی

و پناه می بریم به تو از سرزنش دشمنان و از نیازمندي به هم نوعان و از زندگی در سختی و از مرگ ناگهانی.

و پناه می بریم به تو از حسرت بزرگ و بزرگ ترین مصیبت و بدترین تیره بختی و بدي سرنوشت و بی بهرگی از پاداش وفرود آمدن کیفر.

خداوندا بر محمّد و خاندانش درود فرست و مرا و همه مردان و زنان با ایمان را به رحمتت از آنچه گفته شد پناه ده. اي مهربان ترین مهربانان

 از دعاهاي امام علیه السلام است در عاقبت به خیري.

 

اي که یاد او براي یاد کنندگان بزرگی است و اي که سپاس او براي سپاس گزاران پیروزي است

و اي که اطاعت او براي فرمانبران رهایی است،

بر محمّد و خاندانش درود فرست و دل هاي ما را به یاد خود از هر یادي و زبان هاي ما را به سپاس خود از هر سپاسی و اعضاي ما را به اطاعت خود از هر اطاعتی مشغول ساز.

و اگر براي ما فراغت از کار مقدّر نموده اي، پس آن را با تندرستی قرار ده که در آن گناهی ما را نگیرد و خستگی اي بهما نرسد.

تا نویسندگان بدي ها با نامه اي خالی از کردار زشت از نزد ما بازگردند و نویسندگان خوبی ها -به سبب آنچه ازنیکی هاي ما نوشته اند- شادمان برگردند.

و آن هنگام که روزهاي زندگانی ما به سر رسید و اوقات عمرمان سپري شد و ما را دعوت تو -که چاره اي جز پذیرفتن آن نیست- فراخواند،

پس بر محمّد و خاندانش درود فرست و پایان آنچه نویسندگان کارهایمان براي ما می شمارند، توبه پذیرفته شده قرار ده که ما را پس از آن بر گناه و نافرمانی انجام شده توبیخ نکنی.

و در برابر گواهان، پرده اي که با آن ما را پوشانده اي کنار نزن، روزي که اخبار بندگانت را آشکار می کنی.

به درستی که تو مهربانی به هر که تو را خوانَد و اجابت کننده اي براي هر که تو را صدا زند.

از دعاهاي امام علیه السلام است در طلب حاجت ها از خداوند بلندمرتبه.

خداوندا اي نهایت درخواستِ نیازها.

و اي آنکه رسیدن به خواسته ها نزد اوست.

و اي که نعمت هایش را به بها نمی فروشد.

و اي آنکه با منّت گذاشتن، بخشش هایش را تیره نمی سازد.

و اي که به او بی نیاز می گردند و از او بی نیاز نمی شوند.

و اي که به او رو می آورند .و از او روگردان نمی شوند.

اي آنکه درخواست ها، گنجینه هاي او را فانی نمی سازد.

و اي آنکه ابزارها، حکمتش را دگرگون نمی کند.

و اي آنکه درخواست هاي نیازمندان از او قطع نمی گردد.

و اي آنکه دعاي نیایشگران او را خسته نمی کند.

خود را به بی نیازي از آفریدگانت ستوده اي و خود شایسته بی نیازي از آنهایی.

و آنها را به تنگدستی نسبت داده اي و ایشان سزاوارند که به تو نیازمند باشند.

پس هر که دفع فقرش را از تو جوید، و برطرف کردن احتیاجش را به وسیله تو بخواهد، بی گمان نیازمندي اش را درجایگاه بایسته طلب کرده و از راهش به مراد خود رسیده.

و هر که براي حاجتش به یکی از آفریدگانِ تو رو آورد یا سبب روا شدن آن را غیر تو قرار دهد، بی گمان خود را در معرض ناامیدي قرار داده و نیافتن احسان تو را سزاوار گشته.

 خداوندا به سوي تو حاجتی دارم که توان انجامش را ندارم

و چاره جویی هاي زیرکانه ام در برابر آن گسسته و نفس من رفع آن را از کسی که حاجت هایش را از تو طلب کرده و در خواسته هایش از تو بی نیاز نیست، برایم می آراید.

و این لغزشی از لغزش هاي خطاکاران و افتادنی از افتادن هاي گناهکاران است.

با یادآوري تو، از غفلتم آگاه شدم و با توفیق تو از لغزیدنم برخاستم و با راهنمایی تو برگشته و از لغزشم دست برداشتم.

و گفتم: منزّه است پروردگارم چگونه نیازمند از نیازمند درخواست کند؟ و کجا تهی دست به تهی دست روآورد؟

پس اي خداي من از روي میل آهنگ تو کرده و با اعتماد به تو امیدم را به سوي تو فرستادم.

و دانستم هر چه از تو زیاد درخواست کنم نزد (دارایی) تو اندك است

و هر چه از تو خواهش هاي بزرگ نمایم دربرابروسعتِ رحمت تو کوچک است و بخشش تو از درخواست کسی تنگ نمی گردد و دستِ عطاي تو از هر دستی بالاتر است.

خداوندا پس بر محمّد و خاندانش درود فرست و به فضل خویش با من به احسان رفتار نما و با دادگري ات بر آنچه سزاوارم رفتار نکن.

پس من اوّلین رو آورنده نیستم که به تو رو آورده و به او بخشش کردي، با اینکه سزاوار منع است.

و نه نخستین سؤال کننده که از تو درخواست کرده و به او تفضّل نمودي، با اینکه سزاوار بی بهرگی است.

 خداوندا بر محمّد و خاندانش درود فرست و در خواستم را اجابت کن و به آوازم نزدیک شو و به زاریم ترحم فرما وصدایم را شنوا باش.

و از خود ناامیدم نکن و رشته ارتباط مرا از خود قطع نگردان و در این حاجت و دیگر حاجتها، مرا به غیر خود وانگذار.

 و به برآورده گشتن خواسته ام و روا شدن حاجتم، و یافتن خواسته ام، قبل از رفتنم از این مکان، با آسان کردن سختی و نیکی تقدیرت براي من، در تمامی امور یاري ام فرما.

و بر محمّد و خاندانش درود فرست. درودي پیوسته و فزاینده که روزگار آن سپري نشود و مدّتش به پایان نرسد

و آن را کمکی براي من و وسیله روا شدن حاجتم قرار ده. همانا تو داراي رحمت وسیع و بخشش بسیار هستی.

اي پروردگار من و از جمله خواسته ام چنین و چنان است و حاجت خود را نام می بري.

پس سجده می کنی و در سجده ات می گویی:فضل تو مرا آرام نمود و احسان تو مرا راهنمایی کرد، پس ازتو می خواهم به حقّ خودت و به حقّ محمّد و خاندانش -که درودهاي تو بر ایشان باد- مرا ناامید بر نگردانی.

و از دعاي امام علیه السلام بود، هنگامی که به او ستم می شد یا از ستمگران آنچه دوست نمی داشت می دید.

 

 اي کسی که خبرهاي دادخواهان بر او پنهان نیست.

 و اي کسی که در سرگذشت هاي ایشان از گواهی شهادت دهندگان بی نیاز است.

و اي کسی که یاري او به ستم دیدگان نزدیک است.

و اي کسی که مددش از ستمگران دور است.

اي خداي من، تو می دانی از فلان کس فرزند فلان کس چیزهایی به من رسیده که تو نهی نموده اي و از من حرمت  هایی شکسته که تو ممنوع کرده اي و این از سرکشی او در نعمت توست و بی باکی او از کیفر تو می باشد.

خداوندا پس بر محمّد و خاندانش درود فرست و ستم کننده به من و دشمنم را با نیروي خود از ستم کردن به من بازدار.

و با توانایی خود برّندگی اش را از من بردار. و او را به آنچه در خورش است مشغول دار. و او را در برابر آنکه با او دشمنی می کند ناتوان ساز.

خداوندا و بر محمّد و خاندانش درود فرست و ستم کردن او را بر من آسان نگردان و مرا در مخالفت با او به خوبی یاري فرما و مرا از انجام مانند کارهاي او بازدار و در مانند حال او قرار نده.

خداوندا بر محمّد و خاندانش درود فرست و مرا در مقابل او یاري کن. یاري نمودنِ آماده اي که خشم من با آن بهبودي یابد و کینه ام رابر او کامل نماید.

خداوندا بر محمّد و خاندانش درود فرست و در عوض ستمی که او به من نمود، مرا ببخش و به جاي بد رفتاري اش، رحمتت را به من عطا کن. (زیرا) هر ناپسندي در مقابل خشم تو اندك و هر گرفتاري اي با غضب تو هموار شدنی است.

خداوند همچنان که ستم کشیدن را در نظرم ناپسند نمودي، مرا از ستم نمودن حفظ کن.

خداوندا به کسی جز تو شکوه نمی کنم و از حکم کننده اي جز تو یاري نمی جویم، پاك و منزّهی پس بر محمّد و خاندانش درود فرست و درخواست مرا به روا شدن متّصل گردان و داد خواهیم را با دگرگونی پیوند ده.

خداوندا مرا به ناامیدي از عدلت و او را به ایمنی از کیفرت آزمایش نکن، تا به ستم نمودن بر من پافشاري کرده بر حقّم دست یابد. و آنچه ستمگران را به آن تهدید نمودي، بر او بنما. و اجابتی که بیچارگان را وعده داده اي، به من بشناسان.

خداوندا بر محمّد و خاندانش درود فرست و مرا توفیق ده تا آنچه بر سود و زیانم مقدّر نمودي، پذیرا باشم و مرا به آنچه براي من و از من گرفتی، خوشنود گردان. و مرا به راست ترین راه، راهنمایی کن و به آنچه سالم تر است، بگمارم.

خداوندا و اگر خیر من نزد تو در تأخیر گرفتن حقّم و به کیفر نرسیدن ستمگرم تا روز رستاخیر و محل جمع شدن دشمنان می باشد، پس بر محمّد و خاندانش درود فرست و مرا به نیّت صادقانه و شکیبایی دائم یاري ده.

 و از خواهش بد و آز حریصان پناهم ده، و نمونه پاداشی را که برایم ذخیره نمودي و مجازات و کیفري که براي دشمنم آماده کردي، در دلم بگذار و آن را وسیله راضی شدنم به آنچه مقدّر نمودي و اعتمادم به آنچه انتخاب کرده اي قرار ده.

 بپذیر، پروردگار جهانیان. همانا تویی صاحب فضل بزرگ و تو بر هر چیز توانایی.

و از دعاي امام علیه السلام بود، هنگامی که بیمار شد یا دچار اندوه یا گرفتاري گردید.

 

خداوندا ترا سپاس بر تندرستی تنم که همواره از آن برخوردار هستم. و تو را سپاس بر بیماري اي که در جسمم پدیدآوردي.

اي خداي من نمی دانم کدام یک از این دو حال، به سپاس گزاري براي تو سزاوارتر است؟ و کدامین یک از دو وقت،براي ستایش تو شایسته تر می باشد؟

آیا وقت تندرستی که در آن روزي هاي پاکیزه ات را بر من گوارا نمودي و مرا به وسیله آن براي درخواستِ خوشنودي واحسانت شادي بخشیدي و با آن بر طاعت خود توفیقم داده، توانایم گرداندي؟

یا وقت بیماري که مرا با آن نجات دادي و نعمت هایی را به من هدیه نمودي تا خطاهایی را که پشت مرا سنگین کرده سبک نماید، و از بدي هایی که در آن فرورفته ام پاکم سازد و براي فراگرفتن توبه آگاهی و براي از بین بردن گناه به وسیله نعمت پیشین یادآوري باشد؟

و در بین آن بیماريْ نویسندگان اعمال، کردارهاي پاکیزه اي را براي من نوشتند، که نه دلی در آن اندیشیده و نه زبانی به آن گویا گشته و نه اندامی آن را با مشقّت انجام داده.

بلکه فضل و احسان توست که بر من است.

خداوندا بر محمّد و خاندانش درود فرست و آنچه برایم پسندیده اي را محبوب من گردان و آنچه بر من وارد نموده اي، برایم آسان کن و مرا از پلیدي آنچه پیش فرستاده ام، پاك نما.

و از من زشتی آنچه پیش فرستاده ام را بزداي و مرا از شیرینی تندرستی کامیاب فرما و گوارایی سلامتی را به من بچشان و بیرون شدنم از بیماري را به عفو و گذشتت، و بازگشت از به زمین افتادنم را به گذشت خود، و رهایی از گرفتاریم را به بخشایشت، و تندرستی ام از این سختی را به گشایشت قرار ده.

همانا تویی که بدون سبب به نیکی رفتار می کنی و بدون استحقاق نعمت بزرگ می بخشی و تویی بسیار بخشنده که عطایت تمام نمی شود و تویی داراي بزرگواري و احترام.

و از دعاي امام علیه السلام بود هنگامی که از گناهان عفو و گذشت طلبید یا در درخواست بخشایش از ناپسنديها زاري نمود.

 

خداوندا اي کسی که گناهکاران به رحمت او فریادرسی می جویند.

و اي کسی که بیچارگان به یاد نیکی اش پناه می برند.و اي کسی که خطاکاران از ترس او سخت می گریند.

اي آرامِ دل هر وحشت زده دور از وطن، و اي گشایش دهنده هر دلتنگ اندوهگین، و اي فریادرس هر خوار شده تنها، واي یاور هر نیازمند رانده شده.

تویی آنکه با رحمت و دانش، همه چیز را دربر گرفته اي.و تو آنی که براي هر آفریده اي در نعمت هایت بهره اي مقرر داشته اي.و تویی آنکه بخشایش او از کیفرش برتر است.

و تو آنی که رحمتش بر غضبش پیشی می گیرد.و تویی آنکه عطا و بخشش او بیش از محروم نمودنش است.

و تویی آنکه همه آفریدگان در گستره قدرتش گنجیده اند.و تویی آنکه به هر که نعمت داد، پاداش نمی خواهد.و تویی آنکه در کیفر گناهکاران زیاده روي نمی کند.

و من -اي خداي من- بنده توام که او را به نیایش کردن فرمان دادي. پس گفت: اطاعت می کنم و گوش به فرمانم. اي پروردگار من اینک منم که در پیش روي تو افتاده ام.

من همانم که خطاها پشتش را سنگین کرده و منم آنکه گناهان عمرش را به فنا داده و منم آن کسی که از روي نادانی تو را نافرمانی کرده و تو شایسته نافرمانی او نبودي.

اي خداي من آیا تو بر کسی که تو را بخواند رحم کننده اي تا من هر چه بیشتر در دعا بکوشم؟ یا گریه کننده ات را می آمرزي تا من در گریستن شتاب نمایم؟

یا از آنکه به خواري براي تو روي خود را به خاك مالید، در می گذري؟ یا هر کس را که از تهی دستی اش با توکّل، به سوي تو شکایت کرد، بی نیاز می سازي؟

خداي من کسی را که جز تو بخشنده اي نمی یابد ناامید نکن، و کسی را که از غیر تو بی نیاز نمی گردد، خوار نگردان.

خداي من بر محمّد و خاندانش درود فرست و از من که به تو رو آورده ام روي نگردان. و مرا که از تو درخواست کرده ام محروم نساز. و در حالی که در پیشگاه تو ایستاده ام دست رد بر پیشانی ام نزن.

 تویی آنکه خود را به رحمت وصف نموده اي، پس بر محمّد و خاندانش درود فرست و به من رحم کن. و تویی آنکه خود را بخشاینده نام نهادي، پس از من درگذر.

 اي خداي من، ریزش اشکم را از ترس خود و نگرانی دلم را از بیم خود و ناتوانی اندامم را از هیبت خود می بینی.

همه اینها از روي شرمی است که از بد کرداري خود دارم. و از همین جهت است که صداي زاریم به درگاه تو گرفته و زبانم از مناجات با تو بند آمده.

 اي خداي من، تو را سپاس. چه بسیار عیب هایی که بر من پوشاندي و رسوایم نکردي.

و چه بسیار گناهانی که براي من در پرده داشتی و (به آن) مشهورم ننمودي.

و چه بسیار زشتی هایی که به جا آوردم و پرده مرا ندریدي و طوق ناپسندي وزشتی آن را به گردنم نینداختی.

و بدي هاي مرا پیش همسایگانم -که در جستجوي عیب هاي من می باشند و حسودانِ نعمتِ تو بر منند- آشکار نکردي.

 آن همه (عنایت) مرا از شتافتن به سوي بدي -که تو از من می دانی- بازنداشت!

 پس اي خداي من چه کسی به رستگاري خود نادان تر از من؟ و چه کسی از بهره خود فراموشکارتر از من؟

و کیست که به صلاح نفس خود از من دورتر باشد، آنگاه که روزي ات را که برایم رسانده اي، در نافرمانیت در آنچه بازداشته اي صرف می کنم؟

و چه کسی از من در نادرستی فرو رونده تر و بر اعمال زشت بی باك تر، هنگامی که بین دعوت تو و دعوت شیطان می ایستم، دعوت او را می پذیرم با آنکه در شناخت او کور و در شناخت بدي هاي او فراموشکار نیستم؟ و من در همان هنگام باور دارم که فرجام دعوت تو به سوي بهشت و پایان دعوت او به سوي آتش است.

پاك و منزّهی تو، شگفتا از این گواهی که بر خود می دهم. و کار پنهانی خویش را می شمارم.

و شگفت تر از آن بردباري تو با من و درنگ تو از زود به کیفر رساندن من است و این نه از گرامی بودن من نزد توست.

بلکه ازبردباري تو بر من و از تفضّل تو بر من است. براي اینکه از نافرمانی -برانگیزنده خشم تو- دست بردارم و از بدي هاي خوارکننده ام- جدا شوم.

و از آن روست که بخشایش من نزد تو محبوب تر از کیفر من است.بلکه من -اي خداي من- گناهانم بیشتر و نشانه هایم زشت تر و کردار هایم بدتر و

در انجام باطل گستاخ تر و بیداري ام هنگام طاعتت سست تر و نسبت به تهدیدهایت کم هشیار تر و نامراقب تر از آنم که زشتی هاي خود را براي تو بشمارم، یا بریادآوري گناهانم توانا باشم.

و تنها از این رو خود را به این صورت سرزنش می کنم، چون طمع در مهربانی تو دارم -که اصلاح کار گناهکاران به آنست- و امیدواري به رحمت تو -که رهایی گردن هاي خطاکاران است- می باشد.

خداوندا و این گردن من است که گناهان آن را باریک نموده، پس بر محمّد و خاندانش درود فرست؛

و به گذشت خودآن را آزاد کن و این پشت من است که خطاها آن را سنگین کرده، پس بر محمّد و خاندانش درود فرست و به بخششت آن را سبک گردان.

اي خداي من اگر آنچنان در پیشگاهت بگریم تا پلک هاي چشمانم بیفتد، و چنان شیون کنم تا صدایم قطع شود،

وآنقدر در برابر تو بایستم تا پاهایم ورم کند و براي تو رکوع کنم تا استخوان پشتم کَنده شود،

و برایت سجده نمایم تا سیاهی چشمانم از کاسه بیرون آید، و همه عمرم خاك زمین خورم، و در مدّت زندگی ام آب خاکستر آلود بنوشم،

و در این مدّت (آنقدر) ذکر تو را گویم تا زبانم از کاربیفتد، سپس از شرمندگی تو، چشم از کرانه هاي آسمان بر ندارم، باز هم با آن همه، سزاوار از بین بردن بدي اي از بدي هایم نیستم.

و اگر مرا بیامرزي هنگامی که مستوجب آمرزش تو باشم، و ببخشایی آنگاه که مستحقّ بخشایش تو گردم،

پس بدرستی که آن از سزاوار بودن من نیست و از روي شایستگی من لازم نشده. زیرا کیفر من در نخستین گناهی که کردم، آتش بود. پس اگر مرا عذاب کنی ستمکار به من نیستی.

خداي من، اکنون که مرا به پرده (عفو) خود پوشاندي و رسوایم نکردي، و با بخششت با من مدارا نمودي و در کیفرم شتاب نکردي و به فضل خود از من درگذشتی و نعمتت را بر من تغییر ندادي و نیکی ات را به من تیره نساختی، پس بربسیاري زاریم و شدّت نیازم و بدي جایگاهم رحم کن.

خداوندا بر محمّد و خاندانش درود فرست و مرا از گناهان حفظ کن و به طاعت خود بگمار و نیکی بازگشت از گناه را روزي ام فرما

و با توبه پاکم گردان و با نگهداري از گناه تأییدم کن و صلاحم را با تندرستی بخواه و شیرینی آمرزش را به من بچشان و مرا رهاشده گذشتت و آزاد گردیده رحمتت قرار ده و ایمنی از خشمت را برایم بنویس و هم اکنون (دنیا) پیش ازآینده (آخرت)، مرا به آن مژده ده.

مژده اي که آن را بشناسم و در آن مرا از نشانه اي آگاه کن که آن را آشکارا بیابم.

 بدرستی که این در برابر گستره توانایی ات بر تو دشوار نیست و در برابر قدرتت سخت نمی باشد و در برابر بردباري ات دشوارنیست و در برابر بخشش هاي بسیارت که نشانه هایت بر آن دلالت دارد بر تو سنگین نمی باشد. که تو آنچه می خواهی انجام می دهی و آنچه اراده نمایی حکم می کنی. بدرستی که تو بر هر چیزي توانایی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید