برنامه پزشکان فوق تخصص و متخصص درمانگاه شبانه روزي مهديه اصفهان

کليه و مجاري ادراري
شنبه آقای دکتر جهانگیری 9 صبح
يکشنبه دکتر انشايي 10 صبح

آقای دکتر مرتضوی 18 عصر

دوشنبه دکتر قدسي 13 بعدازظهر

آقای دکتر جهانگیری 17 عصر

سه شنبه آقای دکتر مرتضوی 18 عصر
چهار شنبه دکتر قدسي 13 بعدازظهر
پنج شنبه دکتر قدسي 10 صبح
جمعه دکتر قدسي 10:30 صبح
پوست و مو
شنبه
يکشنبه دکتر واعظي 9 صبح
دوشنبه دکتر واعظي 17 بعد از ظهر
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه
اعصاب و روان
شنبه دکتر  شادفر 9 صبح
يکشنبه
دوشنبه
سه شنبه دکتر محمدیان 9 صبح
چهار شنبه دکتر سالاری مقدم 8 صبح
پنج شنبه دکتر مهدی شریف مهر 11 صبح

دکتر رفیع زاده 16 عصر

جمعه
گوش و حلق و بيني
شنبه خانم دکتر اسحاقیان 14 ظهر
يکشنبه
دوشنبه خانم دکتر ابوطالبیان 8:30 صبح
سه شنبه دکتر نريماني 17 بعد از ظهر
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه
زنان و مامايي
شنبه خانم دکتر عطایی 10:30 صبح

خانم دکتر عطایی 14 ظهر

خانم مسيبي 18 بعدازظهر

يکشنبه خانم دکتر حاج رحیمی 10:30 صبح
خانم دکتر تقی یار 14 بعد از ظهر
خانم حسين زاده 18 بعدازظهر
دوشنبه خانم دکتر جعفری ساعت 10 صبح
خانم راوش 17 بعدازظهر
سه شنبه خانم دکتر حاج رحیمی 10:30 صبح
خانم دکتر امیری 14 ظهر
خانم حسين زاده 18 بعدازظهر
چهار شنبه خانم دکترهفت برادران 10:30 صبح
خانم مسيبي 17 بعدازظهر
پنج شنبه خانم دکتر میرمعصومی 9:30 صبح
خانم راوش 15 بعدازظهر
جمعه خانم مسيبي 10 صبح
قلب و عروق
شنبه آقای دکتر سیدی 10 صبح
يکشنبه دکتر سيد علي کاظمي 15:30 بعدازظهر
دوشنبه خانم دکتر صالحی 16:30 بعد از ظهر
سه شنبه دکتر سيد علي کاظمي 14 بعد از ظهر
چهار شنبه آقای دکتر سیدی 10 صبح
پنج شنبه آقای دکتر شیرانی 8:30 صبح
دکتر سيد علي کاظمي 17 بعد از ظهر
جمعه
مغز و اعصاب
شنبه آقای دکتر نصر اصفهانی 12 ظهر
يکشنبه
دوشنبه آقای دکتر معینی 17:30 عصر
سه شنبه آقای دکتر معینی 15 ظهر
چهار شنبه خانم دکتر دشتی 10 صبح
پنج شنبه
جمعه
روماتولوژي
شنبه
يکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه
چشم
شنبه دکتر علينقيان 9 صبح
يکشنبه دکتر فخری زاده 9 صبح
خانم سجادی (بینایی سنجی) 17 عصر
دوشنبه دکتر علينقيان 9 صبح

آقای دکتر شهیر 14:30 بعد از ظهر

سه شنبه دکتر بخت آور (فوق تخصص شبکيه) 9:30 صبح
چهار شنبه دکتر بخت آور (فوق تخصص شبکيه) 9:30 صبح
پنج شنبه دکتر بخت آور (فوق تخصص شبکيه) 9:30 صبح
جمعه
متخصص طب فیزیکی
شنبه
يکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهار شنبه خانم دکتر موسوی 9:15 صبح
پنج شنبه
جمعه
تغذيه
شنبه
يکشنبه خانم جمشیدی (کارشناس علوم تغذیه ) 9 صبح
دوشنبه خانم حفیظی (کارشناسی ارشد علوم تغذیه) 9 صبح
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه
اطفال
شنبه
يکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهار شنبه خانم دکتر رضایی 17 عصر
پنج شنبه آقای دکتر پورصیرفی 10:30 صبح
جمعه خانم دکتر رضایی 10 صبح
داخلي
شنبه خانم دکتر کاظمي 8:30 صبح
دکتر فريدون يوسفي 15:30  بعدازظهر

آقای دکتر عارف پور 18 عصر

خانم دکتر صادق زاده 8:30 صبح

يکشنبه خانم دکتر کاظمي 8:30 صبح

دکتر فريدون يوسفي 15:30 بعدازظهر

آقای دکتر عارف پور 17 عصر

دوشنبه خانم دکتر کاظمي 8:30 صبح
دکتر فريدون يوسفي 15:30 بعدازظهر

آقای دکتر عارف پور 17 عصر

سه شنبه خانم دکتر کاظمي 8:30 صبح
خانم دکتر صادق زاده 12 ظهر
دکتر فريدون يوسفي 15:30 بعدازظهر
آقای دکتر عارف پور 17 عصر
چهار شنبه خانم دکتر کاظمي 8:30 صبح
دکتر فريدون يوسفي 15:30 بعدازظهر
آقای دکتر عارف پور 19 عصر
پنج شنبه خانم دکتر کاظمي 8:30 صبح

آقای دکتر عارف پور 17 عصر

جمعه آقای دکتر عارف پور 10:30 صبح
ارتوپدي
شنبه  دکتر کیانی 10:30 صبح
يکشنبه دکتر کیانی 10:30 صبح
دکتر عليمي 15:30 بعد از ظهر
دوشنبه دکتر شیرانی 10 صبح
سه شنبه دکتر شیرانی 10 صبح
دکتر کیانی 16:30 عصر
چهار شنبه دکتر شیرانی 10 صبح
دکتر کیانی 16:30 عصر
پنج شنبه دکتر کیانی 9 صبح
جمعه
جراح عمومي
شنبه
يکشنبه آقای دکتر توحیدی ( ختنه نوزاد) 11 صبح
خانم دکتر قوچانی 17 عصر
دوشنبه
سه شنبه آقای دکتر پاک زاده 10 صبح
چهار شنبه خانم دکتر قاضي نوري 10 صبح
پنج شنبه
جمعه
گوارش
شنبه دکتر قسامی (فوق تخصص گوارش) 10 صبح
يکشنبه دکتر ناظمی (فوق تخصص گوارش) ساعت 9 صبح
دوشنبه دکتر طالبی (فوق تخصص گوارش) 11 صبح
سه شنبه
چهار شنبه دکتر طالبی (فوق تخصص گوارش) 11 صبح
پنج شنبه دکتر ناظمی (فوق تخصص گوارش) ساعت 9 صبح
جمعه
دیابت ، پوست و تغذیه
شنبه دکتر صادقی صبح
يکشنبه دکتر صادقی صبح
دوشنبه ددکتر صادقی صبح
سه شنبه دکتر صادقی صبح
چهار شنبه دکتر صادقی صبح
پنج شنبه دکتر صادقی صبح
جمعه
غدد و متابوليسم
شنبه
يکشنبه
دوشنبه خانم دکتر عليان ساعت 11:30 ظهر
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه آقای دکتر نریمانی (فوق تخصص غدد) 9:30 صبح
جمعه
عفونی – داخلی
شنبه آقاي دکتر اشجع 18:30 بعدازظهر
يکشنبه
دوشنبه آقاي دکتر اشجع 18:30 بعدازظهر
سه شنبه
چهار شنبه آقاي دکتر اشجع 18:30 بعدازظهر
پنج شنبه
جمعه
گفتار درمانی
شنبه
يکشنبه
دوشنبه
سه شنبه آقای دکتر سعیدی 17 عصر
چهار شنبه آقای دکتر سعیدی 17 عصر
پنج شنبه
جمعه

همین حالا نوبت خود را رزرو کنید !