جستجوی پزشکان
نام پزشکروز حضورزمان حضور
آقای دکتر شادفر (اعصاب و روان)شنبه9:00 صبح
آقای دکتر شریف مهر (اعصاب و روان)یکشنبه11:30 صبح
آقای دکتر شریف مهر (اعصاب و روان)پنجشنبه11:00 صبح
آقای دکتر علیمی (ارتوپدی)یکشنبه15:30 ظهر
آقای دکتر قدسی (کلیه و مجاری ادراری)دوشنبه13:00 ظهر
آقای دکتر قدسی (کلیه و مجاری ادراری)چهارشنبه13:00 ظهر
آقای دکتر قدسی (کلیه و مجاری ادراری)پنجشنبه10:00 صبح
آقای دکتر قدسی (کلیه و مجاری ادراری)جمعه10:30 صبح
آقای دکتر جهانگیری (کلیه و مجاری ادراری)شنبه9 صبح
آقای دکتر جهانگیری (کلیه و مجاری ادراری)دوشنبه17:00 عصر
خانم دکتر محمدیان (اعصاب و روان)سه شنبه9 صبح
آقای دکتر واعظی (پوست و مو)یکشنبه9:00 صبح
آقای دکتر واعظی (پوست و مو)دوشنبه17:00 عصر
آقای دکتر کیانی (ارتوپدی)یکشنبه10:30 صبح
آقای دکتر کیانی (ارتوپدی)سه شنبه16:30 عصر
آقای دکتر کیانی (ارتوپدی)چهارشنبه16:30 عصر
آقای دکتر یوسفی (داخلی)شنبه15:30 ظهر
آقای دکتر یوسفی (داخلی)یکشنبه15:30 ظهر
آقای دکتر یوسفی (داخلی)دوشنبه15:30 ظهر
آقای دکتر یوسفی (داخلی)سه شنبه15:30 ظهر
آقای دکتر یوسفی (داخلی)چهار شنبه15:30 ظهر
خانم دکتر ابوطالبیان (گوش و حلق و بینی)دوشنبه10:00 صبح
خانم دکتر اسحاقیان (گوش و حلق و بینی)شنبه14:00 ظهر
خانم دکتر رفیع زاده (اعصاب و روان)یکشنبه17:00 عصر
خانم دکتر کاظمی (داخلی)شنبه8:30 صبح
خانم دکتر کاظمی (داخلی)یکشنبه8:30 صبح
خانم دکتر کاظمی (داخلی)دوشنبه8:30 صبح
خانم دکتر کاظمی (داخلی)سه شنبه8:30 صبح
خانم دکتر کاظمی (داخلی)چهار شنبه8:30 صبح
خانم دکتر کاظمی (داخلی)پنجشنبه8:30 صبح
آقای دکتر شیرانی (ارتوپدی)شنبه10 صبح
آقای دکتر شیرانی (ارتوپدی)دوشنبه10 صبح
آقای دکتر شیرانی (ارتوپدی)سه شنبه10 صبح
آقای دکتر شیرانی (ارتوپدی)چهارشنبه9:45 صبح
خانم دکتر میرمعصومی (زنان و زایمان)پنج شنبه9:30 صبح
خانم مسیبی (کارشناس مامایی)شنبه17 عصر
خانم مسیبی (کارشناس مامایی)چهارشنبه17 عصر
خانم مسیبی (کارشناس مامایی)جمعه10 عصر
خانم دکتر حاج رحیمی (زنان و زایمان)یکشنبه10:30 صبح
خانم دکتر حاج رحیمی (زنان و زایمان)سه شنبه10:30 صبح
خانم حسین زاده (کارشناس مامایی)یکشنبه17:00 عصر
خانم حسین زاده (کارشناس مامایی)سه شنبه17:00 عصر
خانم دکتر جعفری (زنان و زایمان)دوشنبه10:00 صبح
خانم راوش (کارشناس مامایی)دوشنبه17:00 عصر
خانم راوش (کارشناس مامایی)پنجشنبه15:00 عصر
خانم دکتر هفت برادران (زنان و زایمان)چهارشنبه10:30 صبح
آقای دکتر پاک زاده (جراح عمومی)سه شنبه11 صبح
آقای دکتر توحیدی (جراح عمومی - ختنه نوزاد)یکشنبه11:00 صبح
خانم دکتر قاضی نوری (جراح عمومی)چهارشنبه10:00 صبح
آقای دکتر سیدعلی کاظمی (قلب و عروق)یکشنبه15:30 ظهر
خانم دکتر صالحی (قلب و عروق)دوشنبه17:00 عصر
آقای دکتر سیدعلی کاظمی (قلب و عروق)سه شنبه14 ظهر
آقای دکتر سیدعلی کاظمی (قلب و عروق)پنجشنبه10 عصر
آقای دکتر صادقی (دیابت ، پوست و تغذیه)شنبهصبح
آقای دکتر صادقی (دیابت ، پوست و تغذیه)یکشنبهصبح
آقای دکتر صادقی (دیابت ، پوست و تغذیه)دوشنبهصبح
آقای دکتر صادقی (دیابت ، پوست و تغذیه)سه شنبهصبح
آقای دکتر صادقی (دیابت ، پوست و تغذیه)چهارشنبهصبح
آقای دکتر صادقی (دیابت ، پوست و تغذیه)پنجشنبهصبح
خانم دکتر علیان (غدد و متابولیسم)دوشنبه11:30 ظهر
آقای دکتر نریمانی (فوق تخصص غدد و متابولیسم)پنجشنبه9:30 صبح
آقای دکتر علینقیان (متخصص چشم)شنبه9 صبح
آقای دکتر علینقیان (متخصص چشم)دوشنبه9 صبح
خانم سجادی ( چشم - کارشناس بینایی سنجی)یکشنبه17:00 عصر
آقای دکتر بخت آور(فوق تخصص شبکیه چشم)سه شنبه9:30 صبح
آقای دکتر بخت آور(فوق تخصص شبکیه چشم)چهارشنبه9:30 صبح
آقای دکتر بخت آور(فوق تخصص شبکیه چشم)پنجشنبه9:30 صبح
آقای دکتر اشجع (عفونی - داخلی)شنبه18:00 عصر
آقای دکتر اشجع (عفونی - داخلی)دوشنبه18:00 عصر
آقای دکتر اشجع (عفونی - داخلی)چهارشنبه18:00 عصر
آقای دکتر عارف پور (داخلی)شنبه18 عصر
آقای دکتر عارف پور (داخلی)یکشنبه17 عصر
آقای دکتر عارف پور (داخلی)دوشنبه17 عصر
آقای دکتر عارف پور (داخلی)سه شنبه18:15 عصر
آقای دکتر عارف پور (داخلی)چهارشنبه19 عصر
آقای دکتر عارف پور (داخلی)پنجشنبه17 عصر
آقای دکتر عارف پور (داخلی)جمعه10:30 صبح
آقای دکتر ناظمی (فوق تخصص گوارش)یکشنبه8:30 صبح
آقای دکتر ناظمی (فوق تخصص گوارش)پنج شنبه8:30 صبح
خانم دکتر صادق زاده (متخصص داخلی)شنبه8:30 صبح
خانم دکتر موسوی (متخصص طب فیزیکی)چهارشنبه9:15 صبح
آقای دکتر مرتضوی(فوق تخصص اورولوژی)یکشنبه18 عصر
آقای دکتر مرتضوی(فوق تخصص اورولوژی)سه شنبه18 عصر
آقای دکتر پورصیرفی (متخصص اطفال)شنبه19 عصر
آقای دکتر پورصیرفی (متخصص اطفال)یکشنبه19 عصر
آقای دکتر پورصیرفی (متخصص اطفال)دوشنبه19 عصر
آقای دکتر پورصیرفی (متخصص اطفال)چهارشنبه19 عصر
آقای دکتر پورصیرفی (متخصص اطفال)پنجشنبه10:30 صبح
آقای دکتر ابراهیم قوچانی (جراح عمومی)یکشنبه17 عصر
آقای دکتر طالبی (فوق تخصص گوارش)دوشنبه11 صبح
آقای دکتر طالبی (فوق تخصص گوارش)چهارشنبه11 صبح
خانم دکتر قسامی (فوق تخصص گوارش)شنبه10 صبح
آقای دکتر معینی (متخصص مغز و اعصاب)دوشنبه17:30 عصر
آقای دکتر شهیر (متخصص چشم)دوشنبه15 ظهر
آقای دکتر فخری زاده (متخصص چشم)یکشنبه9 صبح
آقای دکتر سیدی (متخصص قلب و عروق)شنبه10 صبح
آقای دکتر سیدی (متخصص قلب و عروق)چهارشنبه10 صبح
خانم دکتر عطائی (زنان و زایمان)شنبه10:30 صبح
خانم دکتر تقی یار (زنان و زایمان)یک شنبه14:30 ظهر
آقای دکتر سالاری مقدم (متخصص اعصاب و روان)چهارشنبه8 صبح
خانم دکتر امیری (زنان و زایمان)سه شنبه14:00 ظهر
خانم دکتر دشتی (متخصص مغز و اعصاب)چهارشنبه10:45 صبح
خانم جمشیدی (کارشناسی علوم تغذیه)یکشنبه9:30 صبح
آقای دکتر سروش امانی (متخصص گوش و حلق و بینی)یکشنبه16 عصر
آقای دکتر سروش امانی (متخصص گوش و حلق و بینی)چهارشنبه16 عصر
خانم دکتر صفورا آقایی (متخصص طب فیزیکی)یکشنبه09:30 صبح
خانم دکتر عرفانه موحدی (متخصص ریه - داخلی)یکشنبه09:30 صبح
خانم دکتر عرفانه موحدی (متخصص ریه - داخلی)دوشنبه09:30 صبح
آقای دکتر محمد رضا آقا اسماعیلی (متخصص اطفال)شنبه9:30 صبح
آقای دکتر محمد رضا آقا اسماعیلی (متخصص اطفال)یکشنبه9:30 صبح
آقای دکتر محمد رضا آقا اسماعیلی (متخصص اطفال)دوشنبه9:30 صبح
آقای دکتر محمد رضا آقا اسماعیلی (متخصص اطفال)سه شنبه9:30 صبح
آقای دکتر محمد رضا آقا اسماعیلی (متخصص اطفال)چهارشنبه9:30 صبح
آقای دکتر محمد رضا آقا اسماعیلی (متخصص اطفال)جمعه10 صبح
خانم دکتر زاهدی (متخصص گوش و حلق و بینی)چهارشنبه09:30 صبح
خانم دکتر زاهدی (متخصص گوش و حلق و بینی)پنجشنبه09:30 صبح
همین حالا نوبت خود را رزرو کنید !