بیمه ها و شركت هاي طرف قرارداد این مرکز به شرح زیر می باشند:

1-تامین اجتماعی

2-نیروهای مسلح

3-خدمات درمانی (کارکنان دولت – سایر اقشار – ایرانیان )

4-بیمه دانا

5-بانک صادرات

6-بانک سپه

7-بانک ملی

8-بانک ملت

9-طلاب (تامین اجتماعی – مرکز خدمات حوزه علمیه اصفهان )

10 – طلاب ( خدمات درمانی سایر اقشار)

11-بانک تجارت

12- بیمه سینا