كليه فعاليت هاي اين مجتمع خیریه عام المنفعه و اهداف آن غيرسياسي و غيرانتفاعي مي باشد.

چشم انداز فعاليت هاي مجتمع خیریه مهديه اصفهان بر اساس وقفنامه به شرح ذيل مي باشد كه با استصواب متولي در جهت آن فعاليت مي نمايد.

– تبليغ و ترويج فرهنگ غني اسلام خصوصاً مذهب حقه شيعه در سطح بين المللي با استفاده از رسانه هاي گروهي نظير شبكه هاي ماهواره اي و اينترنتي

– احداث كتابخانه و قرائت خانه عمومي و مركز تحقيقات و انتشار كتب و نشريات براي رفع نيازهاي فرهنگي و تغذيه علمي دانش پژوهان در زمينه هاي مختلف خصوصاً در زمينه علوم و معارف اسلامي

– احداث آپارتمان هاي كوچك مسكوني و اسكان کوتاه مدت  و مشروط ، نيازمندان متأهل به رسم امانت

– احداث و اداره مدارس و آموزشگاه هاي عالي غيرانتفاعي در سطوح مختلف جهت ارائه خدمات آموزشي

– احداث مدارس علميه و تأمين هزينه هاي تحصيلي طلاب علوم ديني و پرداخت شهريه به مشاراليهم

– احداث مراكز مراقبت از اطفال بي سرپرست يا بدسرپرست و تعليم آنها جهت نيل به تربيت عالي اسلام

– احداث سراي سالمندان و سرپرستي از افراد مسن اعم از زن و مرد

– ايجاد كارگاه هاي توليدي جهت ايجاد زمينه اشتغال و جذب افراد بيكار و اختصاص منافع حاصله از آن در جهت اهداف خيريه

– احداث و تجهيز مجموعه هاي ورزشي در جهت نشر فرهنگ ورزش در ميان عموم اقشار خصوصاً جوانان مادامي كه مغايرت با موازين شرعي نداشته و مشروعيت آن بالاجماع محرز باشد.

– زيرپوشش قرار دادن مومنين نيازمند با اعطاي كمك هاي بلاعوض يا مستمري و همچنين ارائه تسهيلات جهت تهيه جهيزيه

– اعطاي كمك هزينه هاي تحصيلي به طلاب حوزه علميه ، دانش آموزان و دانشجويان نيازمند

كليه چشم انداز فعاليت هاي مجتمع خیریه مهديه بر اساس بودجه موجود و اولويت هايي كه در مجمع عمومي به تصويب اكثريت قاطع هيأت امناء مي رسد قابل اجرا خواهد بود.