تولیت مهدیه اصفهان

توليت مجتمع خيريه مهديه اصفهان به موجب حكم شماره 134 مورخه 75/12/02 اداره تحقيق اداره كل اوقاف و امور خيريه استان اصفهان بر عهده حضرت آیت الله حاج سيد احمد روضاتي مي باشد كه مدت توليت مشار اليه مادام العمر خواهد بود.