جایگاه تولیت

متولي خيريه به موجب حكم شماره 134 مورخه 75/12/02 اداره تحقيق اداره كل اوقاف و امور خيريه استان اصفهان حجة الاسلام و المسلمين سيد احمد روضاتي مي باشد كه مدت توليت مشار اليه مادام العمر خواهد بود.

تعيين متولي بعدي به عهده متولي منصوص مي باشد كه به هيئت امناء معرفي مي نمايد و در صورتيكه متولي منصوص در زمان حيات خود متولي بعدي را معرفي ننموده باشد انتخاب متولي با هيئت امناء خواهد بود.

در ذيل متن وقفنامه خيريه مهديه اصفهان آمده است .