تا اطلاع ثانوی هیچگونه مناسبتی در مجتمع مهدیه اصفهان برقرار نمی گردد...