برنامه هفتگی حضور مشاورین

نام مشاور  تخصص  زمینه کاری  ساعات حضور
 خانم نرگس دژکامی  (کارشناسی ارشد  مشاوره خانواده)  پیش از ازدواج –  فردی_زوج درمانی  10-15
نام مشاور  تخصص  زمینه کاری  ساعات حضور
 آقای دکترحاج خدادادی (دکترای تخصصی مشاوره خانواده)  خانواده ،پیش ازازدواج ،زوج درمانی،نوجوان 15-20
خانم دکترشکوفه نیک نشان  (دکترای تخصصی روان شناسی عمومی) اختلالات بالینی – تفسیر تست های بالینی
 17-20
نام مشاور  تخصص  زمینه کاری  ساعات حضور
 خانم زهراسادات هاشمی (کارشناسی ارشدروان شناسی عمومی)  خانواده(زوج درمانی)-کودک(همه زمینه ها) – اختلالات خلقی-پیش از ازدواج 15-20
 خانم نرگس دژکامی  (کارشناسی ارشد  مشاوره خانواده)  پیش از ازدواج –  فردی_زوج درمانی  10-15
نام مشاور  تخصص  زمینه کاری  ساعات حضور
 آقای دکترحاج خدادادی (دکترای تخصصی مشاوره خانواده)  خانواده ،پیش ازازدواج ،زوج درمانی،نوجوان 17-20
  خانم دکترراضیه جلوانی (دکترای تخصصی مشاوره خانواده) زوج درمانی ،خانواده،  پیش از ازدواج 15-20
 آقای جواد ندیمی ( کارشناسی ارشد مشاوره ) انتخاب رشته-برنامه ریزی-مدیریت زمان-تمرکز حواس وانگیزه تحصیلی بررسی علل افت-تست زنی درتمامی مقاطع 15-20
   نام مشاور                تخصص                   زمینه کاری     ساعات  حضور
 خانم نرگس دژکامی  (کارشناسی ارشد  مشاوره خانواده)  پیش از ازدواج –  فردی_زوج درمانی  10-15
 آقای دکترحاج خدادادی (دکترای تخصصی مشاوره خانواده)  خانواده ،پیش ازازدواج ،زوج درمانی،نوجوان 15-20
 خانم زهراسادات هاشمی (کارشناسی ارشدروان شناسی عمومی)  خانواده(زوج درمانی)-کودک(همه زمینه ها) – اختلالات خلقی-پیش از ازدواج 8-13
نام مشاور  تخصص  زمینه کاری  ساعات حضور
آقای دکترمهدی خدابخشی  (دکترای تخصصی روانشناسی عمومی)  کودک (بیش فعالی،یادگیری-عدم تمرکزحواس-اختلالات خلقی ورفتاری) – خانواده
 09-14
  خانم مهدیس قندهاری کارشناسی ارشد روانشناسی اختلالات خلقی کودکان ، بیش فعالی ،فرزندپروری     9-11