جهت استفاده افراد نيازمند از امكانات رفاهي مجتمع مهديه اصفهان با تخفيف ويژه ، ابتدا شخص اطلاعات فردي و موقعيت مالي خود را به مدیریت درمانگاه تسليم مي دارد و پس از بررسي و تاييد صحت اطلاعات دريافت شده از بيمار نيازمند ، مشخصات در ليست تخفيف قرار مي گيرد و كليه خدمات با تخفيف ويژه محاسبه و دريافت مي گردد.