شنبه ها

نام مشاور

 تخصص  زمینه کاری  ساعات حضور
خانم دکترراضیه جلوانی  (دکترای تخصصی مشاوره خانواده)  زوج درمانی - خانواده - پیش از ازدواج  15-20
 خانم نرگس دژکامی  (کارشناسی ارشد  مشاوره خانواده)  پیش از ازدواج -  فردی_زوج درمانی  15-20
 خانم میترا رواخواه  (کارشناسی ارشد روان شناسی کودک)  کودک _نوجوان_فردی  15-20
 خانم معصومه نوری  (کارشناسی ارشدروان شناسی عمومی)

 اختلالات خلقی فردی(اضطراب وتجاوز کودک)نوجوان- بزرگسال

خانواده و سکس تراپی

 8-20
 خانم زهراسادات هاشمی  (کارشناسی ارشدروان شناسی عمومی)  

خانواده(زوج درمانی)-کودک(همه زمینه ها)اختلالات خلقی

پیش از ازدواج

 8-17

 

 

 

 

 یکشنبه ها
 

نام مشاور

 تخصص  زمینه کاری  ساعات حضور
آقای دکترمهدی خدابخشی  (دکترای تخصصی روانشناسی عمومی)

 کودک (بیش فعالی،یادگیری-عدم تمرکزحواس-

اختلالات خلقی ورفتاری)

خانواده

 16-20
 خانم سمیه زمانی  (کارشناسی ارشد  روانشناسی عمومی) فردی – بلوغ- خانواده-اختلالات خلقی  10-13
 خانم گلاره پور محمدی  (کارشناسی ارشد  مشاوره خانواده)  پیش از ازدواج – فردی - نوجوان  8-20
 خانم دکترشکوفه نیک نشان   (دکترای تخصصی روانشناسی عمومی)  اختلالات بالینی - تفسیر تست های بالینی  15-20
 خانم زهراسادات هاشمی  (کارشناسی ارشدروان شناسی عمومی)

 

 خانواده(زوج درمانی)-کودک(همه زمینه ها)اختلالات خلقی

پیش از ازدواج  8-17


 

 

 

 

 دوشنبه ها

نام مشاور

 تخصص  زمینه کاری  ساعات حضور
خانم دکتر مریم حقانی  (دکترای تحصصی روانشناسی عمومی)  خانواده - زوج درمانی - پیش از ازدواج
 10-20
خانم نرگس دژکامی  (کارشناسی ارشد  مشاوره خانواده) پیش از ازدواج -  فردی_زوج درمانی  15-20
خانم معصومه نوری (کارشناس ارشد روانشناسی بالینی)

اختلالات خلقی فردی(اضطراب وتجاوز کودک)نوجوان

بزرگسال- خانواده و سکس تراپی

20-18

 

 

 

سه شنبه ها
 

نام مشاور

 تخصص  زمینه کاری  ساعات حضور
 آقای دکترمهدی خدابخشی (دکترای تخصصی روانشناسی عمومی)

 کودک (بیش فعالی،یادگیری-عدم تمرکزحواس

اختلالات خلقی ورفتاری)

خانواده

16-20
خانم سمیه زمانی  (کارشناسی ارشد  روانشناسی عمومی) فردی – بلوغ- خانواده-اختلالات خلقی 10-13
 خانم گلاره پور محمدی  

(کارشناسی ارشد مشاوره خانواده) 

پیش از ازدواج – فردی - نوجوان
8_20


8-20 
  خانم دکترراضیه جلوانی

(دکترای تخصصی مشاوره خانواده)زوج درمانی

خانواده،  پیش از ازدواج 

(دکترای تخصصی مشاوره خانواده)زوج درمانی - خانواده

 پیش از ازدواج

15-20

 

 

 

 

                                                                چهارشنبه ها
 

   نام مشاور

               تخصص                   زمینه کاری     ساعات  حضور
   خانم دکتر مریم   حقانی   (دکترای تحصصی روانشناسی عمومی)    خانواده - زوج درمانی - پیش از ازدواج
     8-20
  خانم نرگس  دژکامی   (کارشناسی ارشد  مشاوره خانواده)   پیش از ازدواج -  فردی_زوج درمانی     15-20
   خانم معصومه  نوری    (کارشناسی ارشدروان شناسی عمومی)

اختلالات خلقی فردی(اضطراب وتجاوز کودک)نوجوان

بزرگسال- خانواده و سکس تراپی 

     8-20

 

 

چهارشنبه ها

نام مشاور

 تخصص  زمینه کاری  ساعات حضور
خانم صدیقی  (کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی)  اختلالات خلقی- مشاوره خانواده معتاد(فقط مراجع خانم) 15-20