سرکار خانم فرزانه رمضانی

سوابق تحصیلی

کارشناسی روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد قم 1372

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اهواز 1378

طرح های تحقیقاتی

هنجاریابی مقیاس ریون

ساخت و هنجاریابی مقیاس آزار رسانی و آزارپذیری در دانش آموزان و رابطه آن با اختلالات رفتار وود ورث

صاحب امتیاز و مسئول مرکز مشاوره و مجتمع خدمات بهزیستی مهدیه