آقای دکتر امیر حسام خواجه

کارشناسی مشاوره و راهنمایی دانشگاه اصفهان 1386

کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه اصفهان 1389

دکترا مشاوره  دانشگاه آزاد خوراسگان در حال تحصیل

طرح های تحقیقاتی

اثر بخشی آموزش شناختی رفتاری شادمانی به روش فوردایس روی کیفیت زندگی و بهزیستی ذهنی زنان و مردان متاهل

تالیف کتاب

کتاب درمان شناختی رفتاری با زوج ها و خانواده ها

کتاب روایت درمانی (تاریخچه ونظریه و درمان)

کتاب زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و ذهن آگاهی

کتاب شاد راه زندگی

تدریس در دانشگاه های آزاد اسلامی واحدسما

مدرس آموزش عالی دوره فراگیر پیام نور

مشاور دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر/ نجف آباد و اصفهان

زمینه کاری:

اختلالات اضطرابی وسواس فکری و عملی-پانیک

مشاوره پیش از ازدواج

زوج درمانی و مشکلات جنسی زوجین