خانم دکترراضیه جلوانی

سوابق تحصیلی

کارشناسی مشاوره دانشکاه اصفهان 1387

کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه تهران 1390  

دکتری مشاوره خانواده دانشگاه اصفهان در حال تحصیل ترم9

طرح های تحقیقاتی

رابطه صمیمیت زناشویی و هوش هیجانی پذیرش در کنفرانس ملی دانشگاه رازی

رابطه بهداشت روان و پنج عامل شخصیت در دانشجویان پذیرش در کنفرانس ملی بهداشت روانی دانشگاه قوچان

بررسی رابطه هوش هیجانی و سبک فرزند پروری

بررسی اثر بخشی آموزش بهداشت روان بر تغییر نگرش افراد سیگاری نسبت  به مصرف دخانیات

تدریس در دانشگاه های آزاد خمینی شهر پیام نور نجف آباد و دانشگاه اصفهان

زمینه کاری:زوج درمانی/خانواده/پیش از ازدواج/زناشویی