جناب آقای جواد ندیمی

سوابق تحصیلی

کارشناسی مشاوره دانشگاه تربیت معلم شهید باهنر 1392

کارشناسی ارشد مشاوره دانشکاه آزاد خمینی شهر 1394

طرح های تحقیقاتی بررسی روایی و پایایی پرسشنامه بلوم در خانواده

اکت بر روی کودکان سرطانی در استان اصفهان اجرا شده در همایش موج سوم رفتار گرایی

بررسی روایی و پایایی پرسشنامه عملکرد خانواده در اصفهان

مسولیت های اجرایی

مشاوره ارشد مشاوران تحصیلی طرح پراکنده شاهد مدارس خمینی شهر

زمینه کاری:تحصیلی /خانواده