آقای دکترمهدی خدابخشی

سوابق تحصیلی

کارشناسی روانشناسی دانشگاه اصفهان1376

کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان 1383

دکترا دانشگاه اصفهان 1393

طرح های تحقیقاتی

بررسی اثر بخشی آموزش مبنی بر نظریه ذهنی ویکپارچگی حسی بر عملکرد های عصب روانشناختی کودکان مبتلا به اتیسم چاپ در مجله علوم رفتاری

شرکت در همایش علوم رفتاری در کیش و ارائه مقاله بررسی اثر بخشی آموزش مبنی بر نظریه ذهنی ویکپارچگی حسی بر عملکرد های عصب روانشناختی کودکان مبتلا به اتیسم

هنجاریابی مقیاس خوش بینی در دانشگاه اصفهان

بررسی شیوه های افزایش مسولیت پذیری و چاپ در مجله مطالعات روان شناختی

هنجاریابی و پایایی و روایی مقیاس خوش بینی چاپ در مجله مطالعت روانشناختی

ترجه کتاب خلاقیت

تدریس در دانشگاه فرهنگیان

تدریس کارگاه های آموزشی تحت عنوان اختلالات یادگیری در سال 96

زمینه کاری کودک(بیش فعالی-یادگیری-عدم تمرک حواس-اختلالات خلقی و رفتاری) خانواده