دنبال اتفاق ویژه ای در رابطه هایتان نباشید
اتفاق ویژه همان تماسِ وقت و بی وقتی‌ست که جدی نمیگیریدش...
همان تبریک تولدی که راس دوازده شب گفته می‌شود...
همان ناهار خوردی؟که مینویسد و می‌فرستد...
همان عطر مورد علاقه ات که می‌زند...
همان صبح بخیر و شب بخیری که هیچ وقت از قلم نیفتاده...
همان گرفتنِ دستَت وقت رد شدن از خیابان....
همان فالو نکردنِ خیلی ها که او دوست دارد و تو دوستشان نداری...
همان لبخند نزدن به هرکسی غیر از تو و ...
این ها نبض رابطه اند
دنبال جراحیِ پلاستیک ارتباطاتتان نباشید
چون اگر دست کاری اش کنید در نهایت میبینید کپی یک رابطه ی دیگر را دارید که اصلش دست دیگری ست!