كليه فعاليت هاي اين مجتمع عام المنفعه و اهداف آن غيرسياسي و غيرانتفاعي مي باشد.

چشم انداز فعاليت هاي مجتمع مهديه اصفهان بر اساس وقفنامه به شرح ذيل مي باشد كه با استصواب متولي در جهت آن فعاليت مي نمايد.

- تبليغ و ترويج فرهنگ غني اسلام خصوصاً مذهب حقه شيعه در سطح بين المللي با استفاده از رسانه هاي گروهي نظير شبكه هاي ماهواره اي و اينترنتي

- احداث كتابخانه و قرائت خانه عمومي و مركز تحقيقات و انتشار كتب و نشريات براي رفع نيازهاي فرهنگي و تغذيه علمي دانش پژوهان در زمينه هاي مختلف خصوصاً در زمينه علوم و معارف اسلامي

- احداث آپارتمان هاي كوچك مسكوني و اسكان قصير المده و مشروط ، نيازمندان متأهل به رسم امانت

- احداث و اداره مدارس و آموزشگاه هاي عالي غيرانتفاعي در سطوح مختلف جهت ارائه خدمات آموزشي

- احداث مدارس علميه و تأمين هزينه هاي تحصيلي طلاب علوم ديني و پرداخت شهريه به مشاراليهم

- احداث مراكز مراقبت از اطفال بي سرپرست يا بدسرپرست و تعليم آنها جهت نيل به تربيت عالي اسلام

- احداث سراي سالمندان و سرپرستي از افراد مسن اعم از زن و مرد

- ايجاد كارگاه هاي توليدي جهت ايجاد زمينه اشتغال و جذب افراد بيكار و اختصاص منافع حاصله از آن در جهت اهداف خيريه

- احداث و تجهيز مجموعه هاي ورزشي در جهت نشر فرهنگ ورزش در ميان عموم اقشار خصوصاً جوانان مادامي كه مغايرت با موازين شرعي نداشته و مشروعيت آن بالاجماع محرز باشد.

- زيرپوشش قرار دادن مومنين نيازمند با اعطاي كمك هاي بلاعوض يا مستمري و همچنين ارائه تسهيلات جهت تهيه جهيزيه

- اعطاي كمك هزينه هاي تحصيلي به طلاب حوزه علميه ، دانش آموزان و دانشجويان نيازمند

 

كليه چشم انداز فعاليت هاي مجتمع مهديه بر اساس بودجه موجود و اولويت هايي كه در مجمع عمومي به تصويب اكثريت قاطع هيأت امناء مي رسد قابل اجرا خواهد بود.