برنامه پزشکان فوق تخصص و متخصص درمانگاه شبانه روزي مهديه اصفهان -اسفند ماه 1396

کليه و مجاري ادراري

شنبه دکتر قدسي 12:45 بعدازظهر
يکشنيه آقاي دکتر انشايي 9صبح
آقاي دکتر بقايي 18بعدازظهر
دوشنبه دکتر قدسي 12:45
دکتر انشايي 17بعدازظهر
سه شنبه دکتر بقايي ساعت 12
چهار شنبه دکتر قدسي 12:45 بعدازظهر
پنج شنبه دکتر بقايي ساعت 12
جمعه  
  جهت دريافت نوبت براي پزشکان متخصص (به جز آقاي دکتر رئيسي ) - سونوگرافي و کليه پزشکان متخصص 7صبح همچنين پذيرش واحدهاي راديولوژي - فيزيوتراپي- ماموگرافي- از ساعت 8 صبح مي باشد شماره تماس: 7- 34429946

 


برنامه پزشکان فوق تخصص و متخصص درمانگاه شبانه روزي مهديه اصفهان - اسفند ماه 1396

تغذيه

شنبه خانم شریف (کارشناس تغذیه و رژیم درمانی ) 15 بعدازظهر
يکشنيه  
دوشنبه خانم شریف( کارشناس تغذیه و رژیم درمانی)15بعدازظهر
سه شنبه دکتر صفوي 14 ظهر
چهار شنبه  
پنج شنبه  
جمعه  
  جهت دريافت نوبت براي پزشکان متخصص (به جز آقاي دکتر رئيسي ) - سونوگرافي و کليه پزشکان متخصص 7صبح همچنين پذيرش واحدهاي راديولوژي - فيزيوتراپي- ماموگرافي- از ساعت 8 صبح مي باشد شماره تماس: 7- 34429946

 


برنامه پزشکان فوق تخصص و متخصص درمانگاه شبانه روزي مهديه اصفهان - اسفند ماه 1396

پوست

شنبه دکتر پدرام يوسفي 10:30صبح
يکشنيه دکتر واعظي 9صبح
دوشنبه  
سه شنبه دکتر واعظي 16:30 بعد از ظهر
چهار شنبه  
پنج شنبه  
جمعه  
  جهت دريافت نوبت براي پزشکان متخصص (به جز آقاي دکتر رئيسي ) - سونوگرافي و کليه پزشکان متخصص 7صبح همچنين پذيرش واحدهاي راديولوژي - فيزيوتراپي- ماموگرافي- از ساعت 8 صبح مي باشد شماره تماس: 7- 34429946

 


برنامه پزشکان فوق تخصص و متخصص درمانگاه شبانه روزي مهديه اصفهان - اسفند ماه 1396

اطفال

شنبه آقاي دکترمقدادي 9صبح
آقاي دکتر پورصيرفي 20:30شب
يکشنيه آقاي دکتر مقدادي 9صبح
دوشنبه دکتر مقدادي 9صبح
دکترپورصيرفي 19:30شب
سه شنبه آقاي دکتر مقدادي 9صبح

چهار شنبه دکتر مقدادي 9صبح
دکترپورصيرفي 20:30شب
پنج شنبه دکترپورصيرفي 10صبح
جمعه  
  جهت دريافت نوبت براي پزشکان متخصص (به جز آقاي دکتر رئيسي ) - سونوگرافي و کليه پزشکان متخصص 7صبح همچنين پذيرش واحدهاي راديولوژي - فيزيوتراپي- ماموگرافي- از ساعت 8 صبح مي باشد شماره تماس: 7- 34429946

 


برنامه پزشکان فوق تخصص و متخصص درمانگاه شبانه روزي مهديه اصفهان - اسفند ماه 1396

اعصاب و روان

شنبه دکتر  شادفر   9   صبح
يکشنيه خانم دکتر رفيع زاده 17 بعدازظهر
دوشنبه  
سه شنبه آقاي دکتر ادريسي 16:30بعدازظهر
چهار شنبه دکترسالاري 9صبح
پنج شنبه  
جمعه  
  جهت دريافت نوبت براي پزشکان متخصص (به جز آقاي دکتر رئيسي ) - سونوگرافي و کليه پزشکان متخصص 7صبح همچنين پذيرش واحدهاي راديولوژي - فيزيوتراپي- ماموگرافي- از ساعت 8 صبح مي باشد شماره تماس: 7- 34429946

 


برنامه پزشکان فوق تخصص و متخصص درمانگاه شبانه روزي مهديه اصفهان - اسفند  ماه 1396

داخلي

شنبه خانم دکتر کاظمي 9:30صبح
دکتر فريدون يوسفي 15:30بعدازظهر
يکشنيه دکترکاظمي 9:30صبح
خانم دکترآذرنيا 18بعدازظهر
دوشنبه خانم دکتر کاظمي 9:30
دکتر فريدون يوسفي 15:30بعدازظهر
سه شنبه خانم دکترکاظمي 9:30 صبح
خانم دکترآذرنيا 18 بعدازظهر
چهار شنبه خانم دکتر کاظمي 9:30
دکتر فريدون يوسفي 15:30بعدازظهر
پنج شنبه خانم دکتر کاظمي 9:30
خانم دکترآذرنيا 18بعدازظهر
جمعه  
  جهت دريافت نوبت براي پزشکان متخصص (به جز آقاي دکتر رئيسي ) - سونوگرافي و کليه پزشکان متخصص 7صبح همچنين پذيرش واحدهاي راديولوژي - فيزيوتراپي- ماموگرافي- از ساعت 8 صبح مي باشد شماره تماس: 7- 34429946

 


برنامه پزشکان فوق تخصص و متخصص درمانگاه شبانه روزي مهديه اصفهان - اسفند ماه 1396

گوش و حلق و بيني

شنبه  
يکشنيه دکتر نريماني 10:30 صبح
دوشنبه خانم دکتر کازرونی 17 بعدازظهر
سه شنبه دکتر نريماني 16:30بعد از ظهر
چهار شنبه خانم دکتر کازرونی 17بعدازظهر
پنج شنبه دکتر نريماني ساعت16:30  بعدازظهر
جمعه  
  جهت دريافت نوبت براي پزشکان متخصص (به جز آقاي دکتر رئيسي ) - سونوگرافي و کليه پزشکان متخصص 7صبح همچنين پذيرش واحدهاي راديولوژي - فيزيوتراپي- ماموگرافي- از ساعت 8 صبح مي باشد شماره تماس: 7- 34429946

 


برنامه پزشکان فوق تخصص و متخصص درمانگاه شبانه روزي مهديه اصفهان - اسفند ماه 1396

ارتوپدي

شنبه  
يکشنيه

آقای دکتر عندلیب(متخصص طب فیزیکی . ورزشی ) 11 صبح

آقاي دکتر علیمی 16:30 بعدازظهر

دوشنبه دکتر يوسفيان 11صبح

سه شنبه دکتر حافظ القراني 11صبح

چهار شنبه

خانم دکتر دهقان (متخصص طب فیزیکی - ورزشی ):9:45صبح

دکتر عليمي 11:30صبح

پنج شنبه دکتر یوسفیان 8:30صبح
جمعه  
  جهت دريافت نوبت براي پزشکان متخصص (به جز آقاي دکتر رئيسي ) - سونوگرافي و کليه پزشکان متخصص 7صبح همچنين پذيرش واحدهاي راديولوژي - فيزيوتراپي- ماموگرافي- از ساعت 8 صبح مي باشد شماره تماس: 7- 34429946

 


برنامه پزشکان فوق تخصص و متخصص درمانگاه شبانه روزي مهديه اصفهان اسفندماه 1396

زنان و مامايي

شنبه خانم دکترزماني 10صبح
خانم دکترهفت برادران 13ظهر
خانم مسيبي 16:30بعدازظهر
يکشنيه خانم د کتر مقتدری9صبح
خانم حسين زاده 16:30بعدازظهر
دوشنبه خانم دکترزماني 10:30صبح
خانم راوش 16:30بعدازظهر
سه شنبه خانم دکترپژمان منش 8:30صبح
خانم حسين زاده 16:30بعدازظهر
چهار شنبه خانم دکترهفت برادران 9:30صبح
خانم مسيبي 16:30بعدازظهر
پنج شنبه خانم دکترکاوياني صبح 9:30
خانم دکتر قنبري 16:30بعدازظهر
جمعه  
  جهت دريافت نوبت براي پزشکان متخصص (به جز آقاي دکتر رئيسي ) - سونوگرافي و کليه پزشکان متخصص 7صبح همچنين پذيرش واحدهاي راديولوژي - فيزيوتراپي- ماموگرافي- از ساعت 8 صبح مي باشد شماره تماس: 7- 34429946

 


برنامه پزشکان فوق تخصص و متخصص درمانگاه شبانه روزي مهديه اصفهان - اسفند ماه 1396

مغز و اعصاب

شنبه آقاي دکتر رضوي 10:30صبح
يکشنيه  
دوشنبه آقاي دکترنصر اصفهاني 12:30ظهر
سه شنبه خانم دکتر میر محمد صادقی 17  بعد از ظهر
چهار شنبه آقای دکتر احمدرضا رفیعی 12صبح 
پنج شنبه  
جمعه  
  جهت دريافت نوبت براي پزشکان متخصص (به جز آقاي دکتر رئيسي ) - سونوگرافي و کليه پزشکان متخصص 7صبح همچنين پذيرش واحدهاي راديولوژي - فيزيوتراپي- ماموگرافي- از ساعت 8 صبح مي باشد شماره تماس: 7- 34429946

 


برنامه پزشکان فوق تخصص و متخصص درمانگاه شبانه روزي مهديه اصفهان - اسفند ماه 1396

جراح عمومي

شنبه  
يکشنيه  
دوشنبه  
سه شنبه  
چهار شنبه خانم دکتر قاضي نوري 10صبح
پنج شنبه  
جمعه  
  جهت دريافت نوبت براي پزشکان متخصص (به جز آقاي دکتر رئيسي ) - سونوگرافي و کليه پزشکان متخصص 7صبح همچنين پذيرش واحدهاي راديولوژي - فيزيوتراپي- ماموگرافي- از ساعت 8 صبح مي باشد شماره تماس: 7- 34429946

 


برنامه پزشکان فوق تخصص و متخصص درمانگاه شبانه روزي مهديه اصفهان - اسفند ماه 1396

قلب و عروق

شنبه آقاي دکتر سيد علي کاظمي 20 شب
يکشنيه دکترشعله ور 8 صبح فوق تخصص قلب وعروق
دکترکاظمي 17بعدازظهر
دوشنبه  
سه شنبه آقاي دکتر سيد علي کاظمي 18 بعد از ظهر
چهار شنبه  
پنج شنبه آقاي دکتر خانجاني 8 صبح
آقاي دکتر سيد علي کاظمي 17 بعد از ظهر
جمعه  
  جهت دريافت نوبت براي پزشکان متخصص (به جز آقاي دکتر رئيسي ) - سونوگرافي و کليه پزشکان متخصص 7صبح همچنين پذيرش واحدهاي راديولوژي - فيزيوتراپي- ماموگرافي- از ساعت 8 صبح مي باشد شماره تماس: 7- 34429946

 


برنامه پزشکان فوق تخصص و متخصص درمانگاه شبانه روزي مهديه اصفهان - اسفند ماه 1396

گوارش

شنبه دکتر طبائي 16 بعدازظهر
يکشنيه دکترطبائي 11صبح آندوسکوپي
دوشنبه دکترطالبي 11:30 صبح فوق تخصص گوارش
سه شنبه دکتر طبائي 13
چهار شنبه دکترطبائي 11صبح اسپيرومتري (تست ريه)
پنج شنبه  
جمعه  
  جهت دريافت نوبت براي پزشکان متخصص (به جز آقاي دکتر رئيسي ) - سونوگرافي و کليه پزشکان متخصص 7صبح همچنين پذيرش واحدهاي راديولوژي - فيزيوتراپي- ماموگرافي- از ساعت 8 صبح مي باشد شماره تماس: 7- 34429946

 


برنامه پزشکان فوق تخصص و متخصص درمانگاه شبانه روزي مهديه اصفهان -اسفند ماه 1396

فوق تخصص روماتولوژي

شنبه خانم دکتر مؤبدي 9 صبح
يکشنيه  
دوشنبه  
سه شنبه  
چهار شنبه  
پنج شنبه  
جمعه  
  جهت دريافت نوبت براي پزشکان متخصص (به جز آقاي دکتر رئيسي ) - سونوگرافي و کليه پزشکان متخصص 7صبح همچنين پذيرش واحدهاي راديولوژي - فيزيوتراپي- ماموگرافي- از ساعت 8 صبح مي باشد شماره تماس: 7- 34429946

 


برنامه پزشکان فوق تخصص و متخصص درمانگاه شبانه روزي مهديه اصفهان - اسفند ماه 1396

فوق تخصص غدد و متابوليسم

شنبه  
يکشنيه  
دوشنبه  
سه شنبه  
چهار شنبه  
پنج شنبه خانم دکتر عليان 09:30 صبح
جمعه  
  جهت دريافت نوبت براي پزشکان متخصص (به جز آقاي دکتر رئيسي ) - سونوگرافي و کليه پزشکان متخصص 7صبح همچنين پذيرش واحدهاي راديولوژي - فيزيوتراپي- ماموگرافي- از ساعت 8 صبح مي باشد شماره تماس: 7- 34429946

 


برنامه پزشکان فوق تخصص و متخصص درمانگاه شبانه روزي مهديه اصفهان - اسفند ماه 1396

فوق تخصص آسم و آلرژي

شنبه  
يکشنيه  
دوشنبه آقاي دکتر شاکريان 10:30
سه شنبه  
چهار شنبه  
پنج شنبه  
جمعه  
  جهت دريافت نوبت براي پزشکان متخصص (به جز آقاي دکتر رئيسي ) - سونوگرافي و کليه پزشکان متخصص 7صبح همچنين پذيرش واحدهاي راديولوژي - فيزيوتراپي- ماموگرافي- از ساعت 8 صبح مي باشد شماره تماس: 7- 34429946

 


برنامه پزشکان فوق تخصص و متخصص درمانگاه شبانه روزي مهديه اصفهان - اسفند ماه 1396

فوق تخصص نفرولوژي

شنبه  
يکشنيه آقاي دکتر رئيسي 9صبح 
دوشنبه  
سه شنبه  
چهار شنبه  
پنج شنبه آقاي دکتر رئيسي 9صبح
جمعه  
  جهت دريافت نوبت براي پزشکان متخصص (به جز آقاي دکتر رئيسي ) - سونوگرافي و کليه پزشکان متخصص 7صبح همچنين پذيرش واحدهاي راديولوژي - فيزيوتراپي- ماموگرافي- از ساعت 8 صبح مي باشد شماره تماس: 7- 34429946

 


برنامه پزشکان فوق تخصص و متخصص درمانگاه شبانه روزي مهديه اصفهان - اسفندماه 1396

متخصص و فوق تخصص چشم

شنبه

آقاي دکتر علينقيان 9 صبح  

آقای دکتر خلیلیان 15 بعدازظهر

يکشنيه آقاي دکتر علينقيان 9 صبح
دوشنبه آقاي دکتر علينقيان 9 صبح و 15:30 بعدازظهر
سه شنبه آقاي دکتر بخت آور فوق تخصص شبکيه 9:30 صبح
چهار شنبه

آقاي دکتر بخت آور  10 صبح

آقای دکتر خلیلیان 16 بعدازظهر  

پنج شنبه آقاي دکتر بخت آور فوق تخصص شبکيه 9 صبح
جمعه  
  جهت دريافت نوبت براي پزشکان متخصص (به جز آقاي دکتر رئيسي ) - سونوگرافي و کليه پزشکان متخصص 7صبح همچنين پذيرش واحدهاي راديولوژي - فيزيوتراپي- ماموگرافي- از ساعت 8 صبح مي باشد شماره تماس: 7- 34429946