بیمه ها و شركت هاي طرف قرارداد این مرکز به شرح زیر می باشند:

 
1-تامین اجتماعی

2-نیروهای مسلح

3-خدمات درمانی


4-بیمه ایران(آموزش و پرورش- ایران فولاد-وزارت نیرو-رسمی)

5-بیمه دانا                                            

6-بانک صادرات7-بانک سپه

8-بانک ملی

9-بانک ملت

10-بیمه آسیا

11-طلاب

12-بانک تجارت

13- بیمه سینا